សង្គ្រាមរបស់ V-Wars ចូលក្នុងពិភពរឿងកំប្លែងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ FCBD ឆ្នាំ 2014

ចេញនូវភាពជោគជ័យរបស់និរន្តរភាពរបស់ Tampire Anthe Anthiots V-Wars, IDW និង New York Time ដែលលក់ដាច់បំផុតនិងពានរង្វាន់ Bram Stoker ជាច្រើន - អ្នកនិពន្ធភ័យរន្ធត់, Jonathan Maberry Maberry...