ការមើលអ្នកលេងល្បែង Blickles: Steven Universye # 8

នៅពេលដែល Peridoot និង Lapis បើកវាលពោតរបស់ពួកគេទៅជា "ខ្មោច" ដែលជា "ត្បូងពេជ្រ" ត្បូងបានបង្ហាញពីការធ្វើឱ្យមានភេទនិងអាថ៌កំបាំងនៅពេលព្យាយាមដោះស្រាយវា! មហាអំណាច steven លេខ...