ព័ត៌មានរបស់លោក Bob អំពីវត្ថុ !!!

ការផ្សព្វផ្សាយនេះត្រូវបានដាក់នៅក្រោម: រំលេចគេហទំព័រ បទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាជួរឈរ, ហាងលក់រាយ Westfield News សង្គ្រាមផ្កាយនៅខែមករា: Obi-Wan ក៏ដូចជា Anakin លេខ 1 (នៃ 5) តារាបន្ទាប់មានបញ្ហា 5...

ការកើនឡើងនៃការកើនឡើងនៃ Manta ខ្មៅ: Aquaman # 35 ឡើងវិញ

ប្រហែលប្រាំពីរសប្តាហ៍មុន (នៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាដែលមានភាពច្បាស់លាស់)...